วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม (อาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๘)

 วัดเจริญสุขารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี (ชนิดวรวิหาร) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวาเขตที่ตั้งวัด ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ติดกับสวนมะพร้าวและสวนมะม่วงของเอกชน ทิศตะวันออกติดคลองดำเนินสะดวก


ประวัติความเป็นมา

วัด นี้ใครเป็นผู้สร้างและสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดยังหาหลักฐานไม่ได้ทราบแต่ว่า เป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง ภายหลังตกอยู่ในสภาพวัดร้างสืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ได้มี ทายก-ทายิกา ในท้องถิ่นนี้ ได้ไปอาราธนาพระอธิการอาจมาเป็นเจ้าอาวาส และได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกชื่อว่า “วัดต้นชมพู่” บ้าง “วัดคลองกลาง” บ้าง  ต่อมาทางการกระทรวงเกษตราธิการ ได้สร้างประตูน้ำขึ้นในที่ธรณีสงฆ์ของวัด ชื่อว่า “ประตูน้ำบางนกแขวก” ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ (ปัจจุบันนี้ทางการได้เวนคืนที่ดินเฉพาะที่สร้างประตูน้ำนี้แล้ว) ประชาชนจึงพากันเรียกชื่อวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วัดประตูน้ำบางนกแขวก” และได้เรียกชื่อนี้ต่อ ๆ กันมา เมื่อพระอธิการอาจเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พิจารณาเห็นว่าการเรียกชื่ออย่างนั้นไม่เหมาะสม ท่านจึงทำหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่โดยใช้ชื่อว่า “วัดเจริญสุขาราม” และได้รับอนุมัติจากทางการ จึงได้เรียกว่า “วัดเจริญสุขาราม” มาตลอดครั้นต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯยกฐานะวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอาราม หลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงได้ชื่อว่า “วัดเจริญสุขารามวรวิหาร” จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันวัดเจริญสุขารามวรวิหารกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั่นคือ
ลูก ระเบิดที่ฝ่ายพันธมิตรทิ้งลงมาทางเครื่องบินเพื่อขับไล่ทหารญี่ปุ่นบริเวณ หน้าวัด หรือบริเวณประตูน้ำบางนกแขวก หลังจากสิ้นสุดสงครามเจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง ได้มากอบกู้ลูกระเบิด และมอบให้วัดเจริญฯ ดูแล และเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือที่ระลึกจนถึงปัจจุบัน  

 

ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระเมธีสมุทรคุณ (สรรเสริญ ปิยะธมฺโม น.ธ.เอก)
เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
 
ชาตกาล
พระเมธีสมุทรคุณ นามเดิม สรรเสริญ พีรพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๘ ปีฉลู
ณ บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นามบิดา นายพา พีรภาพงษ์
นามมารดา นางแตง พีรภาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๔๙๑    สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
พ.ศ.๒๕๐๔    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
พ.ศ.๒๕๑๓    ผ่านการอบรมจากโรงเรียนสังฆธิการ ส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม รุ่นที่ ๑
และการอบรมหน่วยพัฒนาการทางจิต รุ่นที่ ๓ จากจิตตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.๒๕๑๙     เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๕๒๓    ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน จากสำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กทม.
พ.ศ.๒๕๓๔     เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
พ.ศ.๒๕๓๕     เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
พ.ศ.๒๕๔๕     เป็นเจ้าคณะตำบลบางนกแขวก


ภายในวัดเจริญสุขารามวรวิหารสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

      พระอุโบสถ


เป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๓ ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ลายปูนปั้น มีระเบียงและเสารองรับพาไลโดยรอบ หัวเสามีลายปูนปั้นรูปกลีบบัว ซุ้มประตูและหน้าต่าง บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลัก มีกำแพงแก้วล้อมรอบ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ ภายพระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็น รูปโค้งคล้ายประทุนเรือ

 

     พระประธาน“หลวง พ่อโต” เป็นพระปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลงขนาดหน้าตักว้าง ๑๗๙ เซนติเมตร สูงจากพื้นรองประทับถึงจุฑามณี ๒๐๙ เซนติเมตร  เป็นพระประธานองค์เดียวที่โดนระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ แล้วไม่เกิดความเสียหาย

   

    วังมัจฉา

บริเวณ ท่าน้ำหน้าวัดมีฝูงปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะปลาตะเพียนเงิน และปลาตะเพียนทองนักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารปลา พร้อมมีบริการเรือถีบแก่นักท่องเที่ยวเพื่อแล่นล่องชมวิวตามลำคลองด้วย

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จังหวัดสมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา หรือ ตลาดน้ำยามเย็นตลาดน้ำยอดนิยม เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหาร
และ เครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว อาหารทะเล กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่าง ๆ และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มีดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินจากเสียงตามสายของชุมชนอัมพวา
ท่านสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทาน และลงเรือ
ไปชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้
วันและเวลาทำการ : ทำการทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ในช่วงเย็น ตั้งแต่ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.


อุทยาน รัชกาลที่ ๒ (สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ลักษณะ เป็นเรือนไทย แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ห้องชาย จัดแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ มีพระพุทธรูปสำหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทมซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ห้องหญิง แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง ชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ ห้องครัวและห้องน้ำ จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชามและห้องน้ำของชนชั้นกลาง


โบสถ์ปรกโพธิ์ (วัดบางกุ้ง)เป็นอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี จะถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่าง
มอง จากภายนอกคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูปอยู่ได้ ทั้งยังให้ความขรึมขลังอีกด้วย ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวงพ่อนิลมณี)” และเรียกโบสถ์ว่า “โบสถ์ปรกโพ” และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยปลายกรุศรีอยุธยาเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับพุทธประวัติ

 


 
อิ่มท้อง อิ่มตา อิ่มบุญ ณ สมุทรสงคราม
“เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร. 2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

แค่คำขวัญก็ชวนให้หลงใหลจะชักช้าอยู่ใยไปอิ่มท้อง อิ่มตา อิ่มบุญ ณ สมุทรสงครามกันเลย
จังหวัด สมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  ด้วยเหตุนี้จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่สถานที่ที่จะพาไปอิ่มท้อง อิ่มตา อิ่มบุญนั้น คือที่สุดของสมุทรสงคราม

จ๊อก จ๊อก เสียงท้องร้องครางครวญปั่นป่วนราวจะแหลกลาญ "กองทัพต้องเดินด้วยท้อง" อย่างนั้นเราไปเติมพลังกันก่อน ที่แรกที่เราจะไปเป็นตลาดน้ำยอดนิยมแห่งเมืองแม่กลอง นั่นก็คือ "ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา" ได้ยินชื่อแล้วก็รู้สึกถึง ความร่มรื่น ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศ และความเป็นกันเองขอชาวบ้าน เข้าตลาดลองดูที่ลำคลอง แลตามองแม่ค้าพายเรือขาย หันขึ้นบกมีหน้าร้านตั้งเรียงราย  แถมอาหารมากมายให้ลองชิม เช่น อาหารทะเล ก๋วยเตี๋ยว กาแฟโบราณ และขนมหวานต่าง ๆ  เป็นต้น เอ้า ฮา เฮ ฮา ชักช้าอยู่ใย...ตะลุยกินเลยสิจ๊ะ

โอ๊ย...อิ่ม เมื่อกินจน "อิ่มท้อง" แล้วก็ต้องไปหาสถานที่สวยๆ เดินย่อยเดินชมวิวให้ "อิ่มตา" กันสักหน่อยก่อนที่จะง่วงเหงาหาวนอน สถานที่ต่อไปที่เราจะไปเดินเที่ยวกันก็คือ "อุทยาน ร.๒"อุทยาน แห่งนี้มีลักษณะเป็นเรือนไทย แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น หอกลาง ห้องชาย ห้องหญิง และชานเรือน ถ้าเราเดินเข้าไปในแต่ละห้องก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกัน เช่น หอกลาง ภายในจะประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 ห้องชาย จัดแสดงลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ เป็นต้น สถานที่แห่งนี้ ไม่ได้ให้แค่สวยงามอย่างเดียวแต่ยังได้ความรู้อีกด้วย

"อิ่มท้อง อิ่มตา" เราจะพาท่านมา “ "อิ่มบุญ" ก่อนจะกลับบ้านตามทำเนียมก็ต้องไหว้พระขอพรให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แต่วัดที่จะพาไปนั้นเป็นวัดที่ ไม่ธรรมดา อื้อหือ ไม่ธรรมดา ก็คือ วัดบางกุ้ง ที่บอกว่าไม่ธรรมดา เพราะวัดนี้มีอุโบสถที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จะถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่างมองจากภายนอกคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างในราก ไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูปอยู่ได้ ทั้งยังให้ความขรึมขลังอีกด้วย ชาวบ้านเรียกโบสถ์ว่า "โบสถ์ปรกโพธิ์" ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวพ่อนิลมณี)" และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติอีกด้วย“สิ้นแสงดาวดุเหว่าเร่าร้อง จากสุมทุมลุ่มน้ำแม่กลองพี่จำจากน้องคนงาม...” เวลาหมดไปไวเหมือนโกหก เราคงต้องลาสาวแม่กลอง ลาสมุทรสงคราม แต่ความงามยังตราตรึงในหัวใจตลอดไป อิ่มท้อง อิ่มตา อิ่มบุญ ณ สมุทรสงคราม ถ้าใครคิดถึงก็แวะเวียนมาเที่ยวกันได้ ยังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจในสมุทรสงคราม


 

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com