แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Fax: 0 2407 3999

อีเมล: aao@bu.ac.th

Phone: 0 2407 3888 ต่อ 2804

Website: www.bu.ac.th

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล aao@bu.ac.th

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com