ม.กรุงเทพกับกฐินพระราชทาน

รายชื่อวัดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ - ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ : สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ รายชื่อวัด สถานที่ตั้ง วันเดินทาง
วัดศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี อาทิตย์ที่ ๙ พ.ย.๒๕๒๙
วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง อาทิตย์ที่ ๑ ต.ค.๒๕๓๐
วัดโพธาราม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อาทิตย์ที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๓๑
วัดปรมัยยิการาม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อาทิตย์ที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๒
วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร อ.เมือง จ.ลพบุรี อาทิตย์ที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๓๓
วัดเทวสังฆาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อาทิตย์ที่ ๓ พ.ย.๒๕๓๔
วัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เสาร์ที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๓๕
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท อาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๓๖
วัดนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา อาทิตย์ที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๓๗
๑๐ วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี อาทิตย์ที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๓๘
๑๑ วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๓๙
๑๒ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา อาทิตย์ที่ ๙ พ.ย. ๒๕๔๐
๑๓ วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี อาทิตย์ที่ ๒๕ ต.ค. ๓๕๔๑
๑๔ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๔๒
๑๕ วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาทิตย์ที่ ๕ พ.ย.๒๕๔๓
๑๖ วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง อาทิตย์ที่ ๒๘ ต.ค.๒๕๔๔
๑๗ วัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม อาทิตย์ที่ ๓ พ.ย.๒๕๔๕
๑๘ วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี อาทิตย์ที่ ๒ พ.ย.๒๕๔๖
๑๙ วัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อาทิตย์ที่ ๗ พ.ย.๒๕๔๗
๒๐ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี อาทิตย์ที่ ๖ พ.ย.๒๕๔๘
๒๑ วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อาทิตย์ที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๔๙
๒๒ วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาทิตย์ที่ ๔ พ.ย.๒๕๕๐
๒๓ วัดบึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา อาทิตย์ที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๑
๒๔ วัดธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท อาทิตย์ที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๒
๒๕ วัดมณีชลขัณฑ์ อ.มือง จ.ลพบุรี อาทิตย์ที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๕๓
๒๖ วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี อาทิตย์ที่ ๖ พ.ย.๒๕๕๔
๒๗ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง อาทิตย์ที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๕
๒๘ วัดอุดมธานี อ.เมือง จ.นครนายก อาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๖
๒๙ วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี อาทิตย์ที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๗
๓๐ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม อาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๘
๓๑ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อาทิตย์ที่ ๖ พ.ย.๒๕๕๙

๓๒ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อาทิตย์ที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๖๐

๓๓ วัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม

อาทิตย์ที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑

๓๔ วัดสมุหประดิษฐาราม อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี

พฤหัสบดีที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๒

๓๕ วัดเขาบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี

พฤหัสบดีที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

๓๖ วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

พฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔

๓๗ วัดบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

พฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๕

๓๘ วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖

๓๙ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ศุกร์ที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com