วัดบัวงาม จ.ราชบุรี (พฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๕)

ประวัติวัดบัวงาม


ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ริมฝั่งคลองโพหัก ด้านทิศตะวันตก ที่หมู่บ้านบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เริ่มตั้งเป็นวัดขึ้น โดยการนำของผู้ใหญ่สี จันทสมา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในสมัยนั้น ได้ชักชวนให้เหตุผล กับ นายกลีบ เจริญภักดี กับ นายทองดี พวงสุข ให้ร่วมกันสละที่ดินจำนวน 14 ไร่ 70 วา ไว้เป็นที่ ธรณีสงฆ์ และร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2442 โดยอาราธนาพระอาจารย์หน่าย เขมวโร จาก วัดดอนคลัง มาเป็นประธานดำเนินการการจัดสร้างวัดและพร้อมใจกันให้ชื่อวัดใน ครั้งนั้นว่า "วัดบัวลอย" อาศัยนามตามท้องที่เหตุเป็นที่ราบลุ่มน้ำ ฤดูน้ำท่วมมีบัวลอยเกิดขึ้นมาก ทั้งออกดอกสะพรั่งสวยงาม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2581 - 2459 สมัยเจ้าอาวาสรูปที่ 3 พระอธิการเสาร์ สมโณ เป็นเจ้าอาวาส ขุนขจิต บัวงาม (ย้อย แสงอากาศ) กำนันตำบลบัวงาม พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร้องเรียนให้ทางราชการโอนที่ดิน ที่ตั้ง วัดบัวลอย นี้ มาอยู่ในเขต ตำบลบัวงาม เมื่อทางราชการอนุญาตแล้ว จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัด ให้ชื่อว่า "วัดบัวงาม" ตั้งแต่นั้นมา


การพัฒนาวัดในช่วงนั้นก็ได้ดำเนินการต่อเรื่อยมา จนถึงสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ 7 พระครูโสภณปทุมรักษ์ (เฉย อาจิณฺโณ) รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. 2490 - 2524 ได้พัฒนาวัดบัวงาม ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านสิ่งก่อสร้าง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา ในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาพระครูปริยัติยาทร (ผาง ชนาสโภ) เจ้าอาวาส รูปที่ 8 ได้ปกครองดูแลต่อ (พ.ศ. 2524 - 2538) ท่านได้สืบทอดเจตนาของหลวงพ่อเฉย โดยสานงานที่คั่งค้าง ยังไม่เรียบร้อยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในสมัยของท่าน จึงได้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นของกรมศาสนา ในปี 2528 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536

 

 

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com